Język

Zamówienie 21/01/2011

Częstochowa 21.01.2011 r.

POIG

Ogłoszenie

Nr 17/POIG.8.1/2011

o rozpoczęciu postępowania ofertowego na:

Zakup usługi instalacji i konfiguracji serwerów, instalacji i uruchomienia aplikacji Workflow


 

realizowanego w ramach projektu
„Stworzenie platformy usług rejestrowania, wyszukiwania, licencjonowania
oraz pozyskiwania cyfrowych materiałów graficznych objętych prawem autorskim”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej
w dziedzinie gospodarki elektronicznej 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności
gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013.


 

1. Data publikacji ogłoszenia: 17.01.2011 r.


2. Złożone przez:

Line Lab Paweł Wolański
ul. Lotników 27
42-202 Częstochowa
NIP: 6861071660
REGON: 152157933


3. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest konfiguracja i montaż serwerów obejmujący instalację i konfigurację systemów operacyjnych, pakietów dedykowanej aplikacji Workflow.


4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:


W ramach zamówienia zamawiający wymaga:
 1. wykonania prawidłowej konfiguracji sprzętowej serwerów;
 2. montaż w szafie 19';
 3. instalacji i konfiguracji systemów operacyjnych;
 4. integrację z systemem zasilania awaryjnego UPS;
 5. uruchomienie i konfigurację najważniejszych usług oraz instalację pakietu Workflow oraz Ftp;
 6. przyłączenia zewnętrznej macierzy dyskowej z wykorzystaniem protokołu iSCSI;
 7. konfiguracji interfejsów sieciowych.

5. Wymagania dodatkowe.

 1. Termin realizacji nie może przekroczyć dnia 14.02.2011 r.

6. Kryteria oceny oferty:
 1. Najniższa cena: 100 pkt – wyliczona wg wzoru.

  P = Cmin / C * 100
  gdzie:

  P – uzyskana liczba punktów
  C – oferowana cena
  C
  min – najniższa oferowana cena

Wybrana zostanie oferta która uzyska najwyższą liczbę punków – maksymalnie 100.

 

7. Wymagania dotyczące złożenia oferty

Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie zamawiającego lub przesłać pocztą na adres zamawiającego albo pocztą elektroniczną na adres zamowienia@linelab.pl


Termin składania ofert upływa 28 stycznia 2011 godz. 17.00


Rozstrzygnięcie nastąpi najpóźniej do dnia 31 stycznia 2011. Zamawiający poinformuje o rozstrzygnięciu pisemnie lub pocztą e-mail wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.


8. Dodatkowych informacji dotyczących zamówienia udziela

Paweł Wolański

tel. 503192016
e-mail: zamowienia@linelab.plTreść postępowania w formacie PDF

Wzór formularza ofertowego
Zamówienie dotyczy realizacji projektu „Stworzenie platformy usług rejestrowania, wyszukiwania, licencjonowania oraz pozyskiwania cyfrowych materiałów graficznych objętych prawem autorskim” realizowanego poprzez Zamawiającego w ramach umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013.