Język

Zamówienie 17/01/2011

Częstochowa 17.01.2011 r.

POIG

Ogłoszenie

Nr 16/POIG.8.1/2011

o rozpoczęciu postępowania ofertowego na:

Wykonanie infrastruktury sieciowej i teleinformatycznej, instalację i konfigurację łącza


 

realizowanego w ramach projektu
„Stworzenie platformy usług rejestrowania, wyszukiwania, licencjonowania
oraz pozyskiwania cyfrowych materiałów graficznych objętych prawem autorskim”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej
w dziedzinie gospodarki elektronicznej 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013.


 

1. Data publikacji ogłoszenia: 17.01.2011 r.


2. Złożone przez:

Line Lab Paweł Wolański
ul. Lotników 27
42-202 Częstochowa
NIP: 6861071660
REGON: 152157933


3. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie instalacji sieci zasilającej oraz przygotowanie i konfiguracja infrastruktury teleinformatycznej w pomieszczeniach serwerowni oraz na stanowiskach foto-edycyjnych w lokalu przy ul. Wały Dwernickiego 117/121 w Częstochowie.


4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

W ramach zamówienia zamawiający wymaga:

a) zaprojektowania i wykonania przyłączenia niezbędnej instalacji zasilającej;

b) zaprojektowania oraz wykonania infrastruktury sieciowej, wraz z przyłączeniem do szafy (szafa wraz z wyposażeniem nie wchodzą w skład zamówienia);

c) konfiguracja sieci WAN oraz LAN Gigabit Ethernet;

 

5. Wymagania dodatkowe.

 1. Termin realizacji nie może przekroczyć dnia 31.01.2011r.
 2. Wszystkie prace muszą być wykonane z zachowaniem obowiązujących norm i przepisów.

6. Kryteria oceny oferty:

 1. Najniższa cena: 100 pkt – wyliczona wg wzoru.

  P1 = Cmin / C * 100
  gdzie:

  P1 – uzyskana liczba punktów
  C – oferowana cena
  C
  min – najniższa oferowana cena

Wybrana zostanie oferta która uzyska najwyższą liczbę punków – maksymalnie 100.

 

7. Wymagania dotyczące złożenia oferty

Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie zamawiającego lub przesłać pocztą na adres zamawiającego albo pocztą elektroniczną na adres zamowienia@linelab.pl


Termin składania ofert upływa 20 stycznia 2011 godz. 17.00


Rozstrzygnięcie nastąpi najpóźniej do dnia 21 stycznia 2011. Zamawiający poinformuje o rozstrzygnięciu pisemnie lub pocztą e-mail wszystkich wykonawców którzy złożyli oferty.


8. Dodatkowych informacji dotyczących zamówienia udziela

Paweł Wolański

tel. 503192016
e-mail: zamowienia@linelab.plTreść postępowania w formacie PDF

Wzór formularza ofertowego

Oświadczenie oferentaZamówienie dotyczy realizacji projektu „Stworzenie platformy usług rejestrowania, wyszukiwania, licencjonowania oraz pozyskiwania cyfrowych materiałów graficznych objętych prawem autorskim” realizowanego poprzez Zamawiającego w ramach umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013.