Język

Zamówienie 10/01/2011

Częstochowa 10.01.2011 r.

POIG

Ogłoszenie

Nr 15/POIG.8.1/2011

o rozpoczęciu postępowania ofertowego na:

Sprzedaż i dostawę urządzenia podtrzymania napięcia
dla serwerów przeznaczonego do montażu w szafie 19' - UPSrealizowanego w ramach projektu
„Stworzenie platformy usług rejestrowania, wyszukiwania, licencjonowania
oraz pozyskiwania cyfrowych materiałów graficznych objętych prawem autorskim”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej
w dziedzinie gospodarki elektronicznej 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013.


 

1. Data publikacji ogłoszenia: 10.01.2011 r.


2. Złożone przez:

Line Lab Paweł Wolański
ul. Lotników 27
42-202 Częstochowa
NIP: 6861071660
REGON: 152157933


3. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż oraz dostawa do siedziby zamawiającego zasilacza UPS RACK, przeznaczonego do zasilania serwerów LAN w szafach 19'.

Sprzęt musi być nowy, objęty gwarancją oraz posiadać parametry techniczne określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.


4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Urządzenie powinno posiadać łącznie wszystkie wymienione poniżej parametry techniczne:

 

 1. rodzaj obudowy – RACK 19' maksymalna głębokość 60 cm;
 2. moc minimalna 3000VA, napięcie 230V;

 3. UPS z protokołem komunikacyjnym współpracującym z serwerami działającymi na systemach z rodziny LINUX;

 4. urządzenie zawierające akumulatory lub wyposażone w moduł baterii

 5. minimum cztery gniazda

 

5. Wymagania dodatkowe.

 1. Termin realizacji – dostawy nie może przekroczyć dnia 24.01.2011r.

6. Kryteria oceny oferty:

 1. Najniższa cena: maksymalnie 80 pkt – wyliczona wg wzoru.

  P1 = Cmin / C * 80
  gdzie:

  P1 – uzyskana liczba punktów wg 1 kryterium
  C – oferowana cena
  C
  min – najniższa oferowana cena
 2. Dodatkowe parametry techniczne: maksymalnie 20 pkt gdzie ocenie podlegać będą parametry techniczne oferowanego zasilacza nie wymienione w opisie przedmiotu zamówienia a mające istotny wpływ na jego wydajności i funkcjonalność.

Przy wyborze oferty zadecyduje łączna liczba uzyskanych punktów, czyli suma obliczona wg wzoru P = P1 + P2 gdzie P – to łączna liczba punktów jakie uzyskała oferta.
Wybrana zostanie oferta która uzyska najwyższą liczbę punków – maksymalnie 100.


 

7. Wymagania dotyczące złożenia oferty

Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie zamawiającego lub przesłać pocztą na adres zamawiającego albo pocztą elektroniczną na adres zamowienia@linelab.pl


Termin składania ofert upływa 14 stycznia 2011 godz. 17.00


Rozstrzygnięcie nastąpi najpóźniej do dnia 17 stycznia 2011. Zamawiający poinformuje o rozstrzygnięciu pisemnie lub pocztą e-mail wszystkich wykonawców którzy złożyli oferty.


8. Dodatkowych informacji dotyczących zamówienia udziela

Paweł Wolański

tel. 503192016
e-mail: zamowienia@linelab.plTreść postępowania w formacie PDFZamówienie dotyczy realizacji projektu „Stworzenie platformy usług rejestrowania, wyszukiwania, licencjonowania oraz pozyskiwania cyfrowych materiałów graficznych objętych prawem autorskim” realizowanego poprzez Zamawiającego w ramach umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013.