Język

Zamówienie Nr 27

Częstochowa 05.01.2012 r.

POIG

Ogłoszenie

Nr 27/POIG.8.1/2012

o rozpoczęciu postępowania ofertowego na:

Zakup powierzchni reklamowej w mediach elektronicznych z przeznaczeniem promocji
e-usługi rejestrowania, archiwizowania, katalogowania oraz globalnej kontroli i nadzoru licencji.

realizowanego w ramach projektu
„Stworzenie platformy usług rejestrowania, wyszukiwania, licencjonowania
oraz pozyskiwania cyfrowych materiałów graficznych objętych prawem autorskim”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013.


1. Data publikacji ogłoszenia: 05.01.2012 r.

2. Zamawiający:

Line Lab Paweł Wolański
ul. Lotników 27
42-202 Częstochowa
NIP: 6861071660   REGON:  152157933

3. Przedmiot postępowania:

Przedmiotem postępowania jest przeprowadzenie na rzecz zamawiającego kampanii
promocyjno- marketingowej mających na celu skuteczną promocję oferowanych przez niego e-usług.
 1. Grupa docelowa – graficy, ilustratorzy, fotograficy oraz animatorzy.
 2. Forma promocji – elektroniczna.
 3. Wymagany czas promocji w przypadku serwisów www minimum 1 mc.

4. Szczegółowy opis przedmiotu postępowania:

Przeprowadzone działania marketingowe mają na celu promocję usług elektronicznych będących przedmiotem działalności zamawiającego. Oferowane przez zamawiającego e-usługi – objęte działaniami promocyjnymi – skierowane są głównie do takich grup jak: osoby fizyczne lub firmy, które wyraźnie deklarują swoje zainteresowania twórczością plastyczną. Chodzi tutaj w szczególności o dotarcie do osób będących grafikami, ilustratorami, fotografikami lub animatorami, które mogą być zainteresowane redystrybucją swoich prac graficznych z wykorzystaniem oferowanych przez zamawiającego usług.

Szczegółowy charakter usług zostanie przekazany Wyłonionemu wykonawcy.

Ponadto wykonawca zobowiązany będzie do:
 1. Zachowania przekazanych mu informacji jako tajemnicy handlowej zamawiającego.
 2. Przeprowadzenia kampanii z wykorzystaniem mediów elektronicznych strony www lub mailngu
 3. W przypadku wykorzystania formy przekazu będącego stroną/serwisem www wymagane jest wskazanie charakteru stron lub podstron na których prezentowana będzie promocja – minimalna wymagana dzienna średnia (z ostatnich 3 m-cy) ilość odsłon to 500.
 4. W przypadku wskazania jako formy przekazu przeprowadzenie kampanii mailingowych zamawiający wymaga od wykonawcy posiadania minimum 5000 adresów zdeklarowanych jako wskazana przez zamawiającego grupa docelowa, którzy wyrazili zgodę na otrzymywania informacji reklamowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Wymagania dodatkowe.

1. Termin rozpoczęcia w przypadku kampanii www nie może przekroczyć dnia  01.02.2012 r.

6. Kryteria oceny oferty:
 1. Kryterium cenowe : maksymalnie 80 pkt – wyliczone wg wzoru.

  P = Cmin / C * 80
  gdzie:

  P – uzyskana liczba punktów
  C – oferowana cena
  C
  min – najniższa oferowana cena
 2. Kryterium merytoryczne: maksymalnie 20 pkt
  Gdzie ocenie podlegać będą takie czynniki jak zaprezentowana grupa docelowa, ilość zdeklarowanych użytkowników – odbiorców kampanii, punktacja 0 - 20pkt.

Wybrana zostanie oferta która uzyska najwyższą liczbę punków – maksymalnie 100.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela:
Paweł Wolański; tel. +48 503192016; e-mail: zamowienia@linelab.pl


7. Wymagania dotyczące złożenia oferty

Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie zamawiającego lub przesłać pocztą na adres zamawiającego albo pocztą elektroniczną na adres  zamowienia@linelab.pl

Termin składania ofert upływa 12 stycznia 2012 o godz. 16.00

Rozstrzygnięcie nastąpi najpóźniej do dnia 12 stycznia 2012. Zamawiający poinformuje o rozstrzygnięciu  pisemnie lub pocztą e-mail wszystkich wykonawców którzy złożyli oferty.


Treść postępowania w formacie PDFZamówienie dotyczy realizacji projektu „Stworzenie platformy usług rejestrowania, wyszukiwania, licencjonowania oraz pozyskiwania cyfrowych materiałów graficznych objętych prawem autorskim” realizowanego poprzez Zamawiającego w ramach umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013.