Język

Zapytanie ofertowe

Częstochowa 14.07.2011 r.

POIG

Ogłoszenie

Nr 22/POIG.8.1/2011

o rozpoczęciu postępowania ofertowego na:

Zakup usług promocji drogą elektroniczną e-usług rejestrowania i archiwizowania, katalogowania oraz globalnej kontroli licencji.


realizowanego w ramach projektu
„Stworzenie platformy usług rejestrowania, wyszukiwania, licencjonowania
oraz pozyskiwania cyfrowych materiałów graficznych objętych prawem autorskim”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej
w dziedzinie gospodarki elektronicznej 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności
gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013.


 

1. Data publikacji ogłoszenia: 14.07.2011 r.


2. Zamawiający:

Line Lab Paweł Wolański
ul. Lotników 27
42-202 Częstochowa
NIP: 6861071660
REGON: 152157933


3. Przedmiot postępowania:

Przedmiotem postępowania jest przeprowadzenie na rzecz zamawiającego kampani promocyjno, marketingowej mających na celu skuteczną promocję oferowanych przez niego e-usług.
1. Grupa docelowa – graficy, ilustratorzy, fotograficy oraz animatorzy.
2. Forma promocji – elektroniczna.
3. Wymagany czas promocji w przypadku serwisów www minimum 1 mc.


4. Szczegółowy opis przedmiotu postępowania:


Przeprowadzone działania marketingowe mają na celu promocję usług elektronicznych będących przedmiotem działalności zamawiającego. Oferowane przez zamawiającego e-usługi – objęte działaniami promocyjnymi – skierowane są głównie do takich grup będących, osobami fizycznymi lub firmami, które wyraźnie deklarują swoje zainteresowania twórczością plastyczną. Chodzi tutaj w szczególności o dotarcie do osób będących grafikami, ilustratorami, fotografikami lub animatorami, które mogą być zainteresowane redystrybucją swoich prac graficznych z wykorzystaniem oferowanych przez zamawiającego usług.

Szczegółowy charakter usług zostanie przekazany Wyłonionemu wykonawcy.

Ponadto wykonawca zobowiązany będzie do:
1. Zachowania przekazanych mu informacji jako tajemnicy handlowej zamawiającego.
2. Opracowani graficznego i merytorycznego kampanii.
3. Przeprowadzenia kampanii z wykorzystaniem mediów elektronicznych strony www lub mailng
4. W przypadku wykorzystania formy przekazu będącego stroną/serwisem www wymagane jest wskazanie charakteru stron lub podstron na których prezentowana będzie promocja – minimalna wymagana dzienna średnia (z ostatnich 3 m-cy) ilość odsłon to 500.
5. W przypadku wskazania jako formy przekazu przeprowadzenie kampanii mailingowych zamawiający wymaga od wykonawcy posiadania minimum 5000 adresów zdeklarowanych jako wskazana przez zamawiającego grupa docelowa, którzy wyrazili zgodę na otrzymywania informacji reklamowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Wymagania dodatkowe.

  1. Termin rozpoczęcia w przypadku kampanii www nie może przekroczyć dnia 01.08.2011 r.
  2. Wykonawca zaprojektuje i przygotuje wszelkie materiały reklamowe przedkładając je od akceptacji zamawiającemu.

6. Kryteria oceny oferty:
 1. Kryterium cenowe : maksymalnie 80 pkt – wyliczone wg wzoru.

  P = Cmin / C * 80
  gdzie:

  P – uzyskana liczba punktów
  C – oferowana cena
  C
  min – najniższa oferowana cena
 2. Kryterium merytoryczne: maksymalnie 20 pkt Gdzie ocenie podlegać będą takie czynniki jak zaprezentowana grupa docelowa, ilość zdeklarowanych użytkowników – odbiorców kampanii, punktacja 0 - 20pkt.

Wybrana zostanie oferta która uzyska najwyższą liczbę punków – maksymalnie 100.

 

7. Wymagania dotyczące złożenia oferty

Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie zamawiającego lub przesłać pocztą na adres zamawiającego albo pocztą elektroniczną na adres zamowienia@linelab.pl


Termin składania ofert upływa 20 lipca 2011 godz. 16.00


Rozstrzygnięcie nastąpi najpóźniej do dnia 21 lipca 2011. Zamawiający poinformuje o rozstrzygnięciu pisemnie lub pocztą e-mail wszystkich wykonawców którzy złożyli oferty.

8. Dodatkowych informacji dotyczących zamówienia udziela

Paweł Wolański

tel. +48 503192016
e-mail: zamowienia@linelab.plTreść postępowania w formacie PDF

Zamówienie dotyczy realizacji projektu „Stworzenie platformy usług rejestrowania, wyszukiwania, licencjonowania oraz pozyskiwania cyfrowych materiałów graficznych objętych prawem autorskim” realizowanego poprzez Zamawiającego w ramach umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013.

4.2.Monitor dedykowany dla stanowisk graficznych